Vzdelávacie materiály pre odbor HYDRAULIKA A PNEUMATIKA ponúkajú 12 online modulov s 12 video ukážkami a otázkami k spätnej väzbe, s cieľom pomôcť študentom predstaviť si reálnu situáciu s hydraulickými a pneumatickými obvodmi a overiť, čo sa videom naučili. Pred použitím online modulu odporúčame použiť vstupný test na zistenie vedomostí študenta k danej téme. Online modul môže študent absolvovať viackrát, pre upevnenie vedomostí. Po ukončení vzdelávania odporúčame absolvovať záverečný test k danému modulu, na potvrdenie, čo sa študent online modulom naučil. V prípade, že chcete vo výučbe využiť len video ukážku, zvoľte si možnosť prehratia samotného videa.

Témy, ktoré nájdete v odbore Hydraulika a Pneumatika:

TÉMA 1

Kreslenie a návrh pneumatických a hydraulických obvodov

TÉMA 2

Typické pneumatické obvody

TÉMA 3

Typické hydraulické obvody

TÉMA 4

Úvod do elektropneumatiky
a
elektrohydrauliky

TÉMA 1

Kreslenie a návrh pneumatických a hydraulických obvodov

MODUL 1: Pneumatické a hydraulické ventily

MODUL 2: Pneumatické značky v systéme spracovanie stlačeného vzduchu a typické pre pneumatiku

MODUL 3: Značky typické pre hydrauliku

TÉMA 2

Typické pneumatické obvody

MODUL 1: Obvody s jednočinným valcom

MODUL 2: Jednoduché obvody s dvojčinným valcom

MODUL 3: Ovládania rýchlosti piestu

TÉMA 3

Typické hydraulické obvody

MODUL 1: Jednoduchý hydraulický obvod

MODUL 2: Použitie ventila obmedzujúceho a redukujúceho tlak

MODUL 3: Spätné ventily

TÉMA 4

Úvod do elektropneumatiky a elektrohydrauliky

MODUL 1: Ovládanie elektropneumatických a elektrohydraulických ventilov

MODUL 2: Ovládanie elektrických ventilov pomocou relé

MODUL 3: Samodŕž pomocou relé